Roestemmer.nl
Image default
Media

Klimaatverandering voor gevorderden | Ista Nederland

Figuur 4 laat zien hoe deze index verandert in functie van de stabilisatiedoelstellingen en in de tijd. Het toont aan dat op korte termijn energie-efficiëntie de belangrijkste rol speelt, behalve in zeer lage stabilisatiescenario’s, waar de bijdrage ongeveer gelijk is aan die van de ontkoling. De mitigatie respons verschuift van energie-efficiëntie naar een lagere koolstofintensiteit op de langere termijn en ambitieuzere klimaatstabilisatiedoelstellingen. De belangrijkste reden die door het AR4 achter deze trends wordt geïdentificeerd, is dat de kosten van verdere efficiëntieverbetering op de langere termijn naar verwachting zullen stijgen, terwijl die van koolstofarme energiebronnen naar verwachting zullen dalen, waardoor deze laatste categorie aantrekkelijker wordt.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland is een groot bedrijf dat de energie van kantoren beheert. 

Na te hebben aangetoond dat energie-efficiëntie een centrale rol speelt bij het beperken van de klimaatverandering, laten we onderzoeken welke sectoren de grootste kansen voor efficiëntieverbetering bieden. Een van de misschien wel de meest geciteerde cijfers van het rapport van Werkgroep III van AR4, SPM 6, dat hier als Fig. 5 wordt weergegeven, geeft antwoord op deze vraag. De figuur identificeert het economische mitigatiepotentieel in 2030 in de verschillende sectoren van de economie bij drie verschillende koolstofprijsniveaus: onder de USD20/tonCO2-equivalent, onder de 50 en onder de 100. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van de werkgroep die in 2030 in de verschillende sectoren van de economie is bereikt. Gebouwen hebben het grootste lagekostenpotentieel en het overgrote deel hiervan is te danken aan maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Tegen 2030 kan ongeveer 30% van de verwachte broeikasgasemissies in de bouwsector worden vermeden met netto economisch voordeel. Andere sectoren waar efficiëntie een belangrijke rol kan spelen, zijn het vervoer en de industrie, die ook aanzienlijke mogelijkheden hebben om de efficiëntie tegen lage kosten te verbeteren. Uit de figuur blijkt duidelijk dat sectoren met een groot energie-efficiëntiepotentieel een belangrijk deel van de mogelijkheden om de kosten te beperken, in belangrijke mate bijdragen tot het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering.
Het feit dat er een groot potentieel bestaat voor een negatieve kostenverbetering van de energie-efficiëntie (d.w.z. mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren (d.w.z. mogelijkheden om de kosten te beperken die eerder een nettowinst dan een nettokostprijs met zich meebrengen) betekent uiteraard dat er ernstige belemmeringen bestaan voor economisch rationele beslissingen om dat potentieel te benutten. Er zijn inderdaad veel factoren Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. 

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland is een groot bedrijf dat de energie van kantoren beheert. Bekijk de website van Ista nederland voor meer informatie.

Figuur 6 laat zien dat het negatieve kostenpotentieel in de bouwsector in overgangseconomieën groter is dan in alle andere sectoren samen. Dit geldt ook wanneer de mogelijkheden om de kosten van minder dan 20 USD/tCO2e te beperken, in aanmerking worden genomen. Dit wordt veroorzaakt door gesubsidieerde energieprijzen die gedurende lange tijd worden gehandhaafd, waardoor economisch optimale investeringen in energie-efficiëntie niet mogelijk waren. Concreet betekent dit dat in de meeste overgangseconomieën de energieprijzen in het communistische tijdperk decennialang zwaar gesubsidieerd werden, wat resulteerde in een zeer slechte energievoorraad van gebouwen.

Samengevat, het AR4 somt ruimschoots bewijs op dat de mogelijkheden voor goedkope broeikasgasemissiereductie door verbeterde energie-efficiëntie alomtegenwoordig zijn, en dit is misschien wel onze belangrijkste hefboom voor klimaatstabilisatie-inspanningen op de korte en middellange termijn. Als alleen al de kosteneffectieve investeringen in de bouwsector worden gerealiseerd, kunnen deze nu al zorgen voor ongeveer 40% van de emissiereductiebehoeften tegen 2030 voor een emissiescenario dat de wereld op koers kan houden om de opwarming van de aarde op 3°C te beperken.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland is een groot bedrijf dat de energie van kantoren beheert. Bekijk de website van Ista nederland voor meer informatie.

Naast de directe voordelen van het beperken van de klimaatverandering door een betere energie-efficiëntie (d.w.z. de verminderde CO2-uitstoot en de directe financiële voordelen door lagere energierekeningen), zijn echter ook de indirecte voordelen, d.w.z. de co- en bijkomende voordelen, belangrijk. Hoewel deze voordelen doorgaans alleen kwalitatief worden geïdentificeerd en niet tot uiting komen in op kosten-batenanalyses gebaseerde besluitvormingskaders, kunnen de totale financiële voordelen voor de samenleving aanzienlijk zijn. Het AR4 benadrukt bijvoorbeeld dat deze voordelen in de bouwsector vaak groter kunnen zijn dan de directe energievoordelen.

De nevenvoordelen van mitigatie door verbeterde energie-efficiëntie zijn ruim en breed. Belangrijke nevenvoordelen voor ontwikkelingslanden zijn onder meer een bijdrage aan de verlichting van de armoede. Door toegang te bieden tot zeer energie-efficiënte apparaten en woningen die slechts het minimum aan energie verbruiken dat nodig is om thermisch comfort te bereiken, wordt de behoefte aan energiebetalingen en -aankopen verminderd. Hierdoor kunnen arme mensen zich een hoger niveau van energiediensten veroorloven dan bij gebruik van inefficiënte basistoestellen of woningen met slechte thermische eigenschappen.

In overgangseconomieën kunnen investeringen in een verbeterde efficiëntie, vooral in het gebouwenbestand, de last van de stijgende energieprijzen en het resultaat van de afschaffing van de energiesubsidies in de afgelopen twee decennia helpen verminderen. Als gebouwen 15-25 kWh/m2/jaar energie gebruiken voor het leveren van thermisch comfort (zoals in de meeste gematigde klimaten mogelijk is door middel van renovatie en nieuwbouw) in plaats van 180-250 kWh/m2/jaar in het gebouwenbestand van overgangseconomieën, kan dit aanzienlijk bijdragen aan de toename van het maatschappelijk welzijn.

Energiearmoede komt niet voor o

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ