Roestemmer.nl
Image default
Dienstverlening

Hoe wordt afvalwater behandeld?

Afvalwater is een product van menselijke activiteit en komt voornamelijk in steden of industrieën terecht. Deze wateren vormen, onbehandeld, een potentieel gevaar voor het milieu omdat het lozen of vrijkomen van giftige stoffen en filtratie milieurampen kunnen veroorzaken.

Door middel van verschillende behandelingen kunnen zij, na hun afval te hebben verwijderd, terugkeren in de natuurlijke omgeving en vormen zij niet langer een gevaar voor het milieu en voor levende wezens. Afvalwaterbehandeling bestaat uit een reeks fysische, chemische en biologische processen die het afval verwijderen dat het water vervuilt.

 

Behandeling van vervuild water

De afvalwaterbehandeling verloopt in een reeks stappen die een duurzaam alternatief vormen voor het waterbeheer.

Met deze processen wordt beoogd schoon of herbruikbaar water te produceren om het milieu te beschermen en te vrijwaren. Deze procédés worden over het algemeen uitgevoerd in gespecialiseerde fabrieken. In deze installaties wordt eerst overgegaan tot de fysische scheiding en bezinking van vaste stoffen. Vervolgens wordt een biologische behandeling van de in het water aanwezige opgeloste georganiseerde stoffen uitgevoerd. Tenslotte wordt een reeks aanvullende processen uitgevoerd voor filtratie en desinfectie.

afvalwaterbehandeling is een duurzaam alternatief dat erop gericht is een duurzaam waterbeheer te bevorderen. Er wordt steeds meer vooruitgang geboekt bij het vinden van nieuwe technieken om water op een goedkopere en completere manier te zuiveren.

 

Belangrijkste fasen in de afvalwaterbehandeling

 

1 – Voorbehandeling

Het is gebruikelijk bij alle waterzuiveringsinstallaties en heeft tot doel te voorkomen dat grote vaste deeltjes de waterzuiveringsinstallatie doen instorten.

 

2 – Primaire behandeling

Drijvende en zwevende vaste stoffen, zand, vetten en oliën worden verwijderd door middel van fysisch-chemische processen.

 

3 – Sedimentatie

Dit gebeurt in zogenaamde decanteer tanks, waarin de deeltjes door de werking van de zwaartekracht naar de bodem zakken. Tot 40% van de vaste stoffen in het water wordt verwijderd.

 

4 – Flotatie

Deze bestaat uit het verwijderen van schuim, vetten en oliën die zich, wegens hun lage dichtheid, in de oppervlakkige laag van het water bevinden. Met flotatie kan tot 75% van de zwevende deeltjes worden verwijderd. Dit proces wordt uitgevoerd in andere tanks, die drijvers met opgeloste lucht worden genoemd.

 

5 – Neutralisatie

Door neutralisatie wordt de pH genormaliseerd, d.w.z. op een waarde tussen 6-8,5 – de typische waarde voor water – gebracht.

6 – Secundaire behandeling

Deze fase van de afvalwaterbehandeling wordt uitgevoerd door middel van verschillende soorten biologische behandelingen om organisch materiaal te verwijderen.

7 – Tertiaire behandeling

Het concentreert zich op de eliminatie van pathogenen, hoewel het ook zwevende deeltjes en residueel organisch materiaal vermindert. Dit type afvalwaterzuivering wordt sterk aanbevolen wanneer het water bestemd is voor hergebruik en geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.